برگزاری جلسه آنلاین و مجازی با امکانات عالی و بدون قطعی با امکان ضبط، سامانه برگزاری جلسات آنلاین و برگزاری وب کنفرانس 4000 نفر 

جلسه آنلاین